Компютърни Акроними - I

Акронима - съкращение, образувано от началните букви на други думи!

 I/O  Input / Output
 I2C  Intelligent Controller
 IA  Intel Architecture
 IAFIS  Integrated Automated Fingerprint Identification System
 IBM  International Business Machines Corporation
 IB  InBound
 IC  Integrated Circuit
 ICF  Internet Connection Firewall
 ICH  Input / Output Controller Hub
 ICMP  Internet Control Message Protocol
 ICS  Internet Connection Sharing
 ID  IDentification
 IDC  Insulation Displacement Connector
 IDE  Integrated Device Electronics
 IDE  Integrated Development Environment
 IDFT  Inverse Discrete Fourier Transform
 IDHT  Inverse Discrete Hartley Transform
 IDL  Interface Definition Language
 IDMA  Internal DMA
 IDT  Interrupt Descriptor Table
 IDTFT  Inverse Discrete Time Fourier Transform
 IDTR  Interrupt Descriptor Table Register
 IEEE  Institute of Electrical and Electronic Engineers
 IFB  I/O and Firmware Bridge
 IFF  Identification, Friend or Foe
 IFFT  Inverse Fast Fourier Transform
 IIR  Infinite duration Impulse Response
 IIS  Internet Information Server
 IMAP  Internet Message Access Protocol (Program)
 IMEI  International Mobile Equipment Identity
 IMP  Interface Message Processor
 IMR  Interrupt Mask Register
 IMSI  International Mobile Station Identity
 INTRA  Interrupt Acknowledge
 IOAPIC  Input Output Advanced PIC
 IoT  Internet of Things
 IP  Instruction Pointer
 IP  Internet Protocol
 IP  Internet Provider
 IPC  Inter Process Communication
 IPS  Intrusion Prevention Systems
 IPX  Inter network Packet eXchange
 IQ  Intelligence Qotient
 IR  Information Register
 IR  Infra-Red
 IRC  Internet Really Chat
 IrDA  Infrared Data Association
 IRET  Interrupt RETurn
 IrLAP  Infrared Link Access Protocol
 IrLMP  Infrared Link Management Protocol
 IRQ  Interrupt ReQuest
 IRR  Interrupt Request Register
 IS-54  Interim Standard - 54
 ISA  Industry Standard Architecture
 ISDN  Integrated Services Digital Network
 ISF  Intermission Frame Space
 ISI  Inter Symbol Interference
 ISO  International Standards Organisation
 ISP  Internet Service Provider
 ISR  Interrupt Service Register (Routine)
 ITP  In-Target Probe
 ITU  International Telecommunications Union
 IU  Instruction Unit
 IVT  Interrupt Vector Table

Отбележете: Някои от тези акроними са обяснени по друг начин...

Ако знаете други такива акроними, които не са в този списък, или други значения на тези тук, моля, изпращайте ми ги на и аз ще ги добавя тук.

Последно обновяване: 13 Юни 2005 г.

 

 

© 2002-2006 Tigertron
http://tigertron.free.bg/